تقویم روز
امروز یکشنبه 17 فروردين ماه 1399 ساعت 16:30 ب ظ

انبار تغذیه

معرفی مسئول واحد انبار تغذیه  مرکز آموزشی وپژوهشی و درمانی 22بهمن

نام و نام خانوادگی

 محمد شورکشی

سمت

مسئول انبار تغذیه

سوابق کاری

 10سال

تحصیلات

کارشناس مهندسی مواد

شماره تماس

43304 داخلی 594

شرح وظایف و

دستورالعمل ها