تقویم روز
امروز سه شنبه 19 فروردين ماه 1399 ساعت 21:34 ب ظ

معرفی حفاظت فیزیکی

 

 مسئول واحد                                           

 سید حسن موسوی                     

تحصیلات

کاردان فن آوری اطلاعات 

سابقه خدمت

17 سال

تعداد پرسنل :30 نفر

14 پست نگهبانی ثابت و د ر  گردش