داروخانه مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانی 22بهمن مسؤولیت تأمین داروهای مورد نیاز كلیه بخشها را عهده دار می باشد که به صورت شبانه روزی ارائه خدمت می نماید.

داروخانه نیازهای دارویی كلیه بیماران بستری و سرپایی بیمارستان را برطرف نموده، در بسیاری از موارد پاسخگوی مراجعین سایر بیمارستانها نیز می باشد.

داروهای مرکز بر اساس فارماکوپه دارویی تایید شده در کمیته دارو می باشد که در صورت نیاز به داروی جدید ،توسط پزشک معالج فرم تکمیل و پس از طرح در کمیته دارو تهیه می گردد.

این مرکز دارای دو داروخانه اورژانس  واقع در بخش اورژانس و داروخانه مرکزی که در محوطه اصلی مرکز قرار گرفته است می باشد.

با توجه به انعقاد قرارداد با بیمه های اصلی، داروهای موردنیاز بیماران سرپایی وكلینیك ویژه در اختیار مراجعه كنندگان قرار می گیرد.

 برای مشاهده کتابچه فارماکوپه کلیک کنید 

برای دیدن مطالب آموزشی توصیه های داروئی در کرونا اینجا کلیک کنید