تقویم روز
امروز یکشنبه 2 آبان ماه 1400 ساعت 10:18 ق ظ

آموزش کارکنان مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی 22بهمن

مطالب آموزشی کارکنان مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی 22بهمن

مطالب آموزشی اصول آموزش به بیمار -دی 1399

دستورالعمل مراقبت  بیماران کووئید 19 در واحد بستری ا ولیه -  آبان1399

 نسخه هفتم دستوالعمل مراقبت و درمان بیماران کرونا   ویژه پزشکان وپرستاران  

جهت دریافت فیلم نوار قلب  پیشرفته  قسمت1 -       قسمت  دوم -        قسمت سوم -         قسمت چهارم   -      قسمت پنجم    اینجا کلیک کنید .

برای دریافت منابع آموزشی اصول ارگونومی اینجا کلیک کنید (تا صفحه 90 جهت آزمون مطالعه گردد)

برای دریافت منابع  آموزشی  تعارف اصول ارگونومی اینجا کلیک کنید 

جهت دریافت فیلم تفسیر نوار قلب اینجا کلیک کنید. , ویا از مسیر   //bhm-it/Users/soleymanif1/Desktop/file//  دریافت نمائید 

 جهت دریافت فایل اکسیژن تراپی اینجا کلیک کنید و یا   از مسیر   //bhm-it/Users/soleymanif1/Desktop/file//  دریافت نمائید