تقویم روز
امروز یکشنبه 2 آبان ماه 1400 ساعت 09:26 ق ظ

معرفی مسئول واحد آمار و مدارک پزشکی

معرفی مسئول آمار و سامانه ها و واحد تریاژ  مرکز آموزشی وپژوهشی و درمانی 22بهمن

نام و نام خانوادگی

 

 

محسن عابدی   

                                                               

سمت

مسئول آمار و سامانه ها و تریاژ -تماس :43304 داخلی 110

سوابق کاری

22 سال –مسئول واحد آمار و مدارک پزشکی1388-1395

تحصیلات

کارشناس آمار و مدارک پزشکی

شرح وظایف

کارشناس آمار بالینی بیمارستان

 

آموزش به منشی بخش ها در خصوص تکمیل امار روزانه بیماران بستری در برنامه his

آموزش به نیروهای واحد تریاژ در خصوص تکمیل فیلدهای اطلاعات تریاژ در نرم افزار his

برگزاری دوره آموزشی جهت نیروهای تریاژ در خصوص ثبت صحیح اطلاعات امار

پیگیری گزارشات اماری درمحدوده های زمانی مختلف جهت ارائه به مدیران براساس نرم افزار his

دریافت گزارشات اماری فعالیت بیماران بستری ، واحدهای پاراکلینیک ، درمانگاههای سرپایی و تخصصی و بخشهای ستاره درپایان هرماه

ثبت آمار فعالیت بیماران بستری ، واحدهای پاراکلینیک ، درمانگاههای سرپایی و تخصصی و بخشهای ستاره درپایان هرماه در سامانه آواب

ثبت اطلاعات پرسنل و پزشکان درسامانه اواب

ارسال گزارشات فعالیت بیمارستان بصورت سه ماهه و شش ماهه به معاونت درمان

ارسال گزارشات شاخصهای ملی پرستاری به معاونت درمان بصورت سه ماهه

ارسال گزارشات شاخصهای اورژانس به معاونت درمان

ارسال گزارشات مرگ و میرکودکان 59-1 ماهه به معاونت درمان

پیگیری و نظارت بر سامانه hse  درخصوص تکمیل امار در فرم های مربوطه

پاسخگویی و تکمیل فرم های بودجه

پاسخگویی و تکمیل گزارشات برون سازمانی (واحد بازرسی و ...) با تایید مدیریت و ریاست بیمارستان

پایش و بروزرسانی سامانه اواب

تکمیل اطلاعات بیماران ام اس در سامانه بیماران خاص بصورت ماهیانه

تکمیل اطلاعات بیماران اعصاب و روان در سایت وزارت بهداشت

پاسخگویی به طرحهای تحقیقاتی با نظارت و تایید حراست و مدیربیمارستان

 

واحد صدور پروانه ها :

• ثبت موافقت اصولی های صادر شده قبلی ،خارج از سامانه

•درخواست موافقت اصولی

•درخواست موافقت افزایش بخش ، تجهیزات و تخت

•درخواست تمدید موافقت اصولی

•درخواست ابطال موافقت اصولی

• درخواست بهره برداری بخش

•درخواست تمدید پروانه بهره برداری

•درخواست تمدید پروانه مسئول فنی

•درخواست تغییر نوبت کاری موسسه/تغییر مسئول فنی

•پیگیری درخواست ها