تقویم روز
امروز یکشنبه 2 آبان ماه 1400 ساعت 09:30 ق ظ

بهداشت محیط 22 بهمن

معرفی مسئول واحد بهداشت محیط  مرکز آموزشی وپژوهشی و درمانی 22بهمن

نام و نام خانوادگی

 مهندس امیر بشیری

سمت

مسئول بهداشت محیط 

سوابق کاری

 14 سال

تحصیلات

کارشناسی بهداشت محیط

شماره تماس

43304 داخلی 560

شرح وظایف و

دستورالعمل ها