تقویم روز
امروز یکشنبه 2 آبان ماه 1400 ساعت 09:08 ق ظ

تلفن خانه

معرفی مسئول واحد مخابرات  مرکز آموزشی وپژوهشی و درمانی 22بهمن

نام و نام خانوادگی

مرتضی رضوانی

سمت

مسئول تلفن خانه

سوابق کاری

23 سال کار در واحد مخابرات و ارتباطات اورژانس 115

تحصیلات

دیپلم

شماره تماس ها

43304 مستقیم بیمارستان  

لیست شماره تماس های بخش های بیمارستان 22بهمن