تقویم روز
امروز یکشنبه 2 آبان ماه 1400 ساعت 08:44 ق ظ

معرفی مدیریت مالی

 

 

معرفی مدیر مالی مرکز آموزشی وپژوهشی و درمانی 22بهمن

نام و نام خانوادگی

 

زهرا یاوری

سمت

 

مدیر مالی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی 22بهمن

سوابق کاری

 

مدیر مالی معاونت آموزش –مدیر مالی

تحصیلات

کارشناس حسابداری

دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت مالی

                                        شرح وظایف

امور مالي مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی 22بهمن با زيرمجموعه هاي ترخيص، صندوق، حقوق و دستمزد پرسنل و پزشكان، صدور سند، صدور چك(دريافت و پرداخت)، واحد رسيدگي، واحد حسابداري عملياتي، مشغول خدمت رساني به هموطنان گرامي مي باشد.

شرح وظايف

الف: برنامه ريزي، هدايت، هماهنگي و كنترل فعاليتهاي مالي در چهارچوب استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و همچنين مقررات و قوانين موجود در آيين نامه و دستور العملهاي مصوب امور مالي

ب: تهيه صورت هاي مالي ساليانه

ج: تهيه و تنظيم بودجه ساليانه

د: ايجاد هماهنگي و نظارت بر پرسنل امور مالي براي انجام كليه امور محوله واحد هاي زير مجموعه