تقویم روز
امروز یکشنبه 2 آبان ماه 1400 ساعت 08:37 ق ظ

معرفی مسئول واحدخدمات

 

معرفی مسئول واحد خدمات  مرکز آموزشی وپژوهشی و درمانی 22بهمن

نام و نام خانوادگی

علی عابدی

سمت

مسئول واحد خدمات

سوابق کاری

15 سال

تحصیلات

کارشناس پرستاری

شماره تماس

43304 داخلی 130

سوابق کاری

 مسئول اورژانس بیمارستان ولیعصر بردسکن -مسئول واحد نظارت بر درمان شبکه بردسکن

سوپروایزر بالینی بیمارستان ولی عصر بردسکن1384-1391

مسئول مرکز بهداشتی درمانی فیروزه-مسئول اورژانس 115 شبکه بهداشت فیروزه

مسئول درمانگاه درمان بستر شبکه بهداشت فیروزه -1391-1397

سوپروایزر بالینی مرکز آموزشی پزوهشی و درمانی 22بهمن نیشابور -پرستار بخش سی سی یو1397 

شرح وظایف مسئول خدمات

1-    مدیریت و نظارت بر فرآیند پذیرایی درجلسات مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی 22بهمن

2-    مدیریت و نظارت بر فعالیت پرسنل خدمات در مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی 22بهمن

3-    مدیریت و نظارت بر نحوه مصرف حامل های انرژی متعاقبأ کاهش هزینه های جاری سیستم

4-   نظارت به تخلیه و انتقال کلیه ملزومات و تجهیزات اداری و انبار ها

5-    پیگیری و اقدام در جهت دریافت تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای امور نظافتی و خدماتی

6-  تهیه و تنظیم برنامه شیفت بندی ماهیانه پرسنل خدماتی و نیز نظارت روزانه بر حسن انجام آن

7-    نظارت بر فضای سبز ساختمان و پیگیری خرید گل و لوازم مورد نیاز

8-    همکاری با واحد فرهنگی در مناسبتهای مختلف

9-    حضور به موقع و مرتب در محل کار و برنامه ریزی به منظور اجرای وظایف محوله

10-  پاسخ به مکاتبات اداری مرتبط با خدمات

11-  نظارت به نصب بنر ، پلاکارد و اطلاعیه ها 

12-  اطلاع از مشکلات ، موانع کاری و نواقص مشاهده شده و سعی در بهبود آنها و گزارش به مافوق

13-  نظارت بر حسن انجام کار پرسنل خدمات

14-  ارائه پیشنهادهای لازم و برآورد نیازها ی سالیانه مرکز  به ویژه در امور خدمات

15-انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در جهت پیشبرد اهداف سیستم