تقویم روز
امروز یکشنبه 2 آبان ماه 1400 ساعت 09:59 ق ظ

فرایندها

فرایند های مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی 22 بهمن

ردیف عنوان فرایند سال انتشار
1                                      فرایند کد سما                                                                     1398                                                          
2                                    ارائه خدمت در اورژانس 1398 
3                              نحوه اعمال جراحی 1398
4                          خدمات جراحی 1398
5                        فرایند اعزام 1398
6                            فرایند انجام آزمایشات 1398
7                            فرایند ترخیص از بخش 1398
8                          فرایندهای تصویربرداری 1398
9                           فلوچارت نهایی شکایات 1398
10                            پذیرش بیمار در بخش اورژانس 1398
11                       پذیرش بیمار در بخش ها 1398
12                             پذیرش بیمار در درمانگاه تخصصی 1398
13