تقویم روز
امروز دوشنبه 30 فروردين ماه 1400 ساعت 11:09 ق ظ

معرفی حفاظت فیزیکی

 

 مسئول واحد                                           

 سید حسن موسوی                     

تحصیلات

کاردان فن آوری اطلاعات 

سابقه خدمت

17 سال

تعداد پرسنل :30 نفر

14 پست نگهبانی ثابت و د ر  گردش