تقویم روز
امروز یکشنبه 2 آبان ماه 1400 ساعت 08:32 ق ظ

مسئول دفتر ریاست بیمارستان 22 بهمن

نام و نام خانوادگی:م -اعتصامی پور

سمت:مسئول دفتر و مسئول دبیرخانه بیمارستان 22بهمن

سوابق کاری :19سال 

شماره تلفن: 43304- داخلی 111

  فکس:4338153

سوابق کاری :کمک بهیار بخش داخلی 1 -منشی بخش قلب