تقویم روز
امروز دوشنبه 30 فروردين ماه 1400 ساعت 10:33 ق ظ

تعرفه های درمانی

ردیف

نوع تخت

هزینه شب تخت (ریال)

1

تخت عمومی

1826000 ریال

2

تخت ایزوله

3652000 ریال

3

تخت ICU

8473000 ریال

4

تخت CCU

4236000 ریال

اتاق تک تخت

10درصد +تخت عادی

6

تخت خصوصی

10 درصد +تخت عادی

7

هزینه همراه

صفر

 

ردیفشرح خدمتتعرفه/ریال
1 پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار 127،000
2 پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD) 159،000
3 پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشيپ) و متخصص روان پزشکی 192،000
4 پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشيپ) روان پزشکی 229،000
5 کارشناس ارشد پروانه دار 109،000
6 کارشناس پروانه دار 89،000

 

ردیفارزیابی و معاینه(ویزیت)سهممبلغ/ریال
1 پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD) سهم سازمان 223,000
سهم بیمه شده 48,000
جمع کل 271,000
3 پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیب) و متخصص روان پزشکی سهم سازمان 269,000
سهم بیمه شده 58,000
جمع کل 327,000
2 پزشکان فوق تخصص و دروه تکمیلی تخصصی (فلوشیب) روان پزشکی سهم سازمان 321,000
سهم بیمه شده 69,000
جمع کل 390,000