معاون آموزشی دانشکده از تجهیز کمیته تحقیقات پژوهشی(CRDU) و مرکز توسعه آموزش بیمارستان 22 بهمن (EDO)خبر داد. 

دکتر ابوالفضل نعیم آبادی در بازدیدی که با هدف بررسی نیازهای مرکز توسعه آموزشی و کمیته تحقیقات پژوهشی بیمارستان 22 بهمن صورت گرفت، بر تجهیز این واحد ها تاکید کرد. 

در ادامه معاون آموزشی دانشکده با توجه به لزوم حضور اعضای هیات علمی در بیمارستان 22 بهمن طبق برنامه زمان بندی شده و ارائه ابزارهای انگیزشی جهت ارتقای فعالیت‌هایی چون برگزاری ژورنال کلاب و ... نکاتی را بیان داشت و در خصوص ایجاد مراکز آموزش های مهارتی و حرفه ای و نحوه استقرار و مکانیزم درآمدزایی تاکید کرد.

در این بازدید مدیر آموزش و مسئول بسته های تحول معاون آموزشی را همراهی می کردند.